Dataskyddsbeskrivning

I denna dataskyddsbeskrivning informerar vi enbart om kundregistret för KannuKinos Johku-butik och principerna för behandlingen av uppgifterna i det.

Vi kan tidvis ändra vår dataskyddspraxis och denna dataskyddsbeskrivning. Vi rekommenderar därför att du regelbundet bekantar dig med vår dataskyddspraxis.
 

1. Personuppgiftsansvarig

Esbo stad/Kannusali
PB 77307, 02070 Esbo stad
0505942755
kannusali@espoo.fi
0101263-6

2. Handläggare och/eller kontaktperson med ansvar för registerärenden

Simppu Silaste
KannuKino
0505942755
kannusali@espoo.fi

3. Registrets namn

Kundregister för KannuKinos webbutik

4. Den rättsliga grunden och syftet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är det avtal som uppstår när kunden beställer produkter och/eller tjänster från KannuKinos webbutik. Syftet med registret är att möjliggöra handel på nätet genom KannuKinos webbutik, såsom förmedling av beställnings-, fakturerings-, betalningsbekräftelse- eller behandlingsuppgifter mellan KannuKino och kunden. Dessutom samlas registret in för att möjliggöra de kontakter som kundbetjäningen förutsätter, upprätthålla kundrelationen samt för digital marknadsföringskommunikation när kunden har gett sitt samtycke till detta.

KannuKino sparar inte på något sätt i sitt kundregister beställningar av eller uppgifter om andra försäljares produkter.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande. Uppgifterna kan användas för profilering.

5. Registrets datainnehåll

 • Namn
 • Adress
 • Postanstalt
 • Land
 • Telefonnumme
 • E-postadress
 • Personbeteckning (privat faktureringskund)
 • Beställningens källsida

I fråga om företag registreras dessutom:

 • Företagets namn
 • FO-nummer
 • E-fakturaadress
 • Förmedlarkod
 • Referens
 • Tecken

Fältet för ytterligare information om processen ger kunden möjlighet att också lämna annan fritt formulerad information som hen anser vara befogad.

Lagringstid för uppgifter

Uppgifterna lagras så länge som användaren och KannuKino har ett gällande ömsesidigt avtal och/eller samtycke.

Uppgifterna kan lagras längre till den del det är nödvändigt för fullgörandet av skyldigheterna enligt gällande lag, såsom ansvar för bokföring och konsumenthandel, och för att visa att ansvaret fullgörs på behörigt sätt.
 

6. Regelmässiga källor

Uppgifterna samlas in med webbformulär i webbtjänsten Johku. Kunderna matar in uppgifterna personligen när de beställer i KannuKinos webbbutik Johku.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna lämnas inte ut separat och de lämnas endast till den personuppgiftsansvariga. Uppgifter kan tekniskt behandlas i stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer för skydd av registret

Vid behandlingen av registret iakttas omsorgsfullhet och de uppgifter som behandlas med hjälp av datasystemen skyddas på behörigt sätt. När registeruppgifter lagras på Internet-servrar ska den fysiska och digitala datasäkerheten i deras apparater säkerställas på lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige ska se till att lagrade uppgifter samt användningsrättigheter till servrar och andra uppgifter som är kritiska med tanke på personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de arbetstagare till vilkas arbetsbeskrivning de hör.

Uppgifter som registrerats digitalt

Registret finns i tjänsten Johku och uppgifterna behandlas av Aptual Commerce Oy. Till de fullständiga registeruppgifterna får endast den personuppgiftsansvariga och Aptual Commerce Oy:s tekniska underhållspersonal tillgång.

Mer allmänt om principerna för dataskydd i tjänsten Johku: johku.fi/fi/tietosuoja (på finska)

Manuellt material

I princip undviker vi att uppgifterna i registret skrivs ut som manuellt material. Om manuellt material skrivs ut ur registret i vissa situationer, förvaras materialet i ett låst utrymme och endast den personuppgiftsansvariga har rätt att använda materialet.
 

9. Rätt till insyn och utövande av rätten till insyn

Varje person som finns i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret och rätta eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Denna rätt automatiseras av systemet Johku som används av KannuKino på följande sätt:

Johku kommunicerar med användaren via Oma Johku-tjänsten om hantering av användarens personuppgifter i samband med försäljarens bekräftelsemeddelanden. Meddelandena innehåller en länk till Oma Johku-tjänsten.

I tjänsten kan användaren kontrollera de uppgifter som lagrats om hen och vid behov göra rättelser i dem. Tjänsten har också en funktion med hjälp av vilken användaren kan ladda ner uppgifterna i strukturerad form för att överföra uppgifterna från ett system till ett annat. Tjänsten Oma Johku kan när som helst nås på adressen johku.com/customer > Svenska.

Oma Johku erbjuder också en möjlighet att avsluta Oma Johku-avtalet och radera uppgifterna ur tjänsten. Om användaren slutar använda den tjänsten och avslutar sitt avtal med Johku, upphör alla automatiska funktioner i anslutning till hanteringen av de egna uppgifterna. När avtalet har löpt ut ska användaren skriftligen hantera sina uppgifter (kontroll, rättelse, rätt att bli bortglömd, begränsning, rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat) direkt med KannuKino. KannuKino kan vid behov be att den som lämnar en begäran styrker sin identitet. KannuKino svarar på en skriftlig begäran inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Användningen av tjänsten Oma Johku är avgiftsfri.
 

10. Övriga rättigheter som gäller behandling av personuppgifter

En person som finns i registret har rätt att begära att personuppgifter om hen raderas ur registret (”rätt att bli bortglömd”). Likaså har de registrerade andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsning av behandlingen av personuppgifter i vissa situationer.

Det lönar sig dock att beakta att de uppgifter som införts i KannuKinos kundregister alltid uppstår när kunden köper produkter och/eller tjänster. Då är KannuKino också bunden av de skyldigheter att lagra materialet som bokförings- och beskattningslagarna ställer.

Begäran ska sändas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära att den som framställer begäran styrker sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).
 

11. Webbkakor (cookies)

Denna webbplats använder kakor (cookies). Webbplatsen skickar en liten fil till webbläsaren som sparas på hårddisken i datorn. Det finns både (tillfälliga) kakor som stängs när man stänger webbläsaren och permanenta kakor som lagras på hårddisken i datorn. Syftet med kakan är att förbättra upplevelsen av användningen på webbplatsen. Om du är en registrerad användare, hanterar kakan också inloggning och tillträde till webbplatser som endast är avsedda för registrerade användare. Med hjälp av kakor kan man följa och granska användarens intressen och därigenom påverka tjänsternas användbarhet. Webbläsare godkänner i regel kakor automatiskt. Vid behov kan användningen av kakor avlägsnas från webbläsarens inställningar, varvid en del funktioner avlägsnas.

Kakor för reklam kan användas för att optimera reklamupplevelsen för dem som använder tjänsten. Vissa tredje parters leverantörer, däribland Google, kan också använda kakor eller spårpixel (bildfil med 1 pixel) för att förbättra reklamupplevelsen.

De uppgifter som samlats in med hjälp av kakor och spårpixlar innehåller inte användarens personuppgifter. Funktioner som utförs på nätet kan inte kopplas till en viss person.

Uppgjord: 28.10.2020